Soutěž

PODMÍNKY SOUTĚŽE 

1. PROVOZOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Enigem s.r.o. IČ 25818333, se sídlem Fučíkova 132, 78361 Hlubočky zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka 19027 C (dále jen jako "Enigem").

2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž trvá od 1.9.2018 do 30.9.2018

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti ENIGEM a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. v případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že ENIGEM zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. ENIGEM si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

Výhercem soutěže (spotřebitelské loterie) může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. PRINCIP SOUTĚŽE A ZÍSKÁNÍ VÝHRY

Soutěž je založena na soutěžním principu vědomostní soutěže s tím, že vyhrávají správné odpovědi, které byly pořadateli soutěže doručeny v době trvání soutěže. Na soutěžní otázku lze odpovědět pouze online formuláře umístěného na www adrese www.fit-day.cz/soutez 

K soutěžní otázce existuje nápověda i správné odpovědi na stránkách www.fit-day.cz/protein.

 

Výhru získavá vylosovaný účastník se správnou odpovědí. Každý Účastník může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou. v soutěži bude udělena tato výhra:

- Soutěž od 1.9.2018-30.9.2018 Soutěž o mléčný koktejl - Milkshake káva 600g

Výherce bude o výhře informován emailem po vyhodnocení soutěže, nejdéle do 15 kalendářních dnů po ukončení soutěže. Výhra mu pak bude předána osobně, případně zaslána poštou. Pokud Účastník zásilku nepřevezme a bude vrácena, ztrácí Účastník na výhru nárok.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ENIGEM

Společnost ENIGEM si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost ENIGEM si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. ENIGEM je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. ENIGEM si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.Veškeré nepřevzaté výhry propadají společnosti ENIGEM.

6. SOUHLAS ÚČASTNÍKA

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, poštovní adresy, elektronické adresy a telefonního čísla společnosti ENIGEM, a to za účelem vyhodnocení soutěže a případné předání ceny. Společnost ENIGEM je dále oprávněna dále zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu dvou let od jejich poskytnutí. Dále Účastník souhlasí, aby jej společnost ENIGEM informovala (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou se společností ENIGEM ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů Účastníka, zejm. jeho adresy nebo elektronické adresy. Účastník také souhlasí s tím, aby ENIGEM přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o Účastníkovi zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky nebo formou emailu. Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné cenu předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Účastník, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat ENIGEM o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má Účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. ODPOVĚDNOST

ENIGEM tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

8. ZVEŘEJNĚNÍ PRAVIDEL

Tato pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.fit-day.cz/soutez2. Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.

Pravidla jsou platná a účinná od 1.9.2018 do 31.12.2018

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.